Advanced Training

Zoals op de homepagina uiteen gezet is, houdt aiRFürste zich bezig met diverse opleidingen en trainingen. Op deze pagina vindt u meer tekst en uitleg over Advanced Training.

Wilt u meer?  Wilt u af van de standaard routes en vliegvelden? Probeer eens iets nieuws! Wellicht heeft u uw vliegbrevet al een tijdje en bent u op zoek naar een manier om uw vaardigheid naar een hoger niveau te brengen. Dat kan met de Advanced Training van aiRFürste!

Met welk vliegtuig? Met het vliegtuig waar u normaal ook op vliegt. U kunt een vliegtuig via ons huren of natuurlijk via uw eigen vliegclub of met uw eigen vliegtuig.

Vanaf welk vliegveld? In principe vanaf elk vliegveld.

De Advanced Training omvat:

Bovenwerk
Het beheersen van het vliegtuig door middel van hele kleine correcties. Er zullen verschillende oefeningen worden uitgevoerd waarbij gewerkt wordt met het gas, rudder en de trim.

Crosswind landing
Het bovenwerk is een voorbereiding op het circuit vliegen. Een crosswind landing blijft voor veel piloten een lastige kwestie maar met een aantal oefeningen tijdens het circuit vliegen wordt duidelijk dat met minimale correcties het vliegtuig in alle omstandigheden netjes en beheerst op de grond gezet kan worden.

Right seat check out
Het liefst vliegt u natuurlijk zelf en hoogstwaarschijnlijk vanaf de linkerstoel. Maar misschien vliegt u  regelmatig met een gebrevetteerde vlieger en zit u op de rechterstoel als een soort co-piloot. Zou het niet een geruststellende gedachte zijn als u het vliegtuig vanaf de rechterstoel kan besturen en landen, voor het geval de Captain onwel wordt? aiRFürste vindt van wel, vandaar dat ook aan dit onderdeel tijd besteed wordt:  bovenwerk, langzaam vliegen, bochten en vervolgens een aantal circuits.

De trainingen worden ingeleid door duidelijke instructies waarbij uiteraard de theorie wordt opgehaald waar nodig.

Kosten:
U betaalt instructie, vliegtuighuur en de landingen.  Voor diegene die zelf een vliegtuig regelen, wordt alleen de instructie
berekend.

Twijfel niet, wacht niet, neem contact op met aiRFürste via de mail  ruben@airfurste.nl of bel 0320820333

Via de agenda kunt u rechtstreeks boeken onder Advanced Training. Graag het vliegveld vermelden vanwaar u wilt vertrekken en met welk type vliegtuig u vliegt.

Do you want more? Do you want to get rid of the standard routes and airports? Try something new!

Perhaps you have had your pilot’s license for a while and are looking for a way to take your skill to a higher level. This is possible with the Advanced Training of aiRFürste!

Which plane? With the plane you normally fly in. You can rent a plane via us or via your own flying club or even better your own plane. From which airport? Basically from any airport.

The Advanced Training includes: Controlling the aircraft using very small corrections. Various exercises will be carried out by  only using the throttle, rudder and trim.

Crosswind landing: airwork is a preparation for flying the circuit. A crosswind landing remains a difficult issue for many pilots, but with a number of flying exercises during the circuit it becomes clear that with minimal corrections the aircraft can be put on the ground neatly and controlled in all circumstances.

Right seat check out: Of course you prefer to fly yourself and most likely from the left seat. But perhaps you regularly fly with a certified pilot and sit on the right seat like a  co-pilot. Wouldn’t it be a reassuring thought if you could steer and land the plane from the right seat in case the Captain becomes unwell? aiRFürste thinks so, which is why time is also spent on airwork, turns, slowflight and then a number of circuits.

The training course is introduced by clear instructions, and the theory is of course refreshed where necessary.

Cost: You pay instruction, plane rental and the landings. For those who arrange a plane themselves, only the instruction will be charged.

Do not hesitate, do not wait, contact aiRFürste via e-mail  ruben@airfurste.nl or call 0320820333. You can book directly in the Agenda under Advanced Training. Please state the airport from which you want to depart and with which type of aircraft you are flying.